Ochrana osobních údajů

 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle GDPR

Vážení klienti a obchodní partneři,

společnost DEWETRON – PRAHA spol. s r.o. si velmi váží Vaší důvěry. Naším cílem je ochrana Vašich údajů, včetně osobních, při jejich zpracování. Společnost DEWETRON – PRAHA spol. s r.o., Tehovská 25/1237, 100 00 PRAHA 10, IČ: 00569224, DIČ: CZ00569224 zpracovává veškeré osobní údaje plně v souladu s právními a legislativními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů dle Nařízení EU 2016/679 a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti (www.dewetron.cz), jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech společnosti DEWETRON – PRAHA spol. s r.o. dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob (například zákazníků, konkurence apod.).

 1. Kontaktní údaje správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost DEWETRON – PRAHA spol. s r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Pleva (MANAGER GDPR)
tel: +420 603 551 815
e-mail: pleva@dewetron.cz

 1. Účely zpracování

Správce údajů bude zpracovávat osobní údaje subjektu údajů pro účely plnění smluvního vztahu v oblasti obchodu, dodávky a výroby tvarových výpalků a válcovaných plechů včetně souvisejících činností, jež je podloženo níže uvedenými právními základy zpracování:

 • Souhlas subjektu údajů: pro účely marketingu při zasílání nabídek nových produktů a dalších reklamních sdělení
 • Plnění či uzavření smlouvy: pro účely dodání zboží a služeb, výběr uchazeče o zaměstnání
 • Právní povinnost (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě; zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon; zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)
 • Oprávněný zájem: pro vědecké a výzkumné účely, uchování dokumentace pro údržbu systémové integrace
 1. Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletterů

Osobní údaje subjektu údaje začne společnosti DEWETRON – PRAHA spol. s r.o. zpracovávat až poté, co klient potvrdí svůj souhlas se zasíláním newsletterů a dalších reklamních sdělení.
Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost DEWETRON – PRAHA spol. s r.o.
Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla společnosti (viz výše), tak také zasláním oznámení na e-mail: info@dewetron.cz . Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení společnosti DEWETRON – PRAHA spol. s r.o. možné.

 1. Zpracování osobních údajů v souvislosti s obchodní činností a dodáním zboží a služeb

V případě realizace uzavřeného smluvního vztahu na realizaci obchodní činnost, dodání zboží popř. služeb a realizaci systémové integrace bude společnost DEWETRON – PRAHA spol. s r.o. zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu název společnosti, jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ, e-mailová adresa, telefonický kontakt, číslo bankovního účtu a adresa pro doručení zboží, pokud má být zboží či služba dodána na adresu určenou v objednávce.
Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude společnost DEWETRON – PRAHA spol. s r.o. provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, v neposlední řadě také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených kupních smluv.
Společnost DEWETRON – PRAHA spol. s r.o. bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 5 let od uzavření příslušné kupní smlouvy.
Zpracování osobních údajů zákazníků bude společnost DEWETRON – PRAHA spol. s r.o. provádět sama. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne společnost DEWETRON – PRAHA spol. s r.o. osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci.
Společnost DEWETRON – PRAHA spol. s r.o. bude zpracování e-mailových adres a telefonických kontaktů zákazníků provádět sama.

 1. Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizování podnětů, dotazů a reklamací

Prostřednictvím zaslání požadavku se mohou naši zákazníci a další osoby na společnost obracet se svými dotazy a požadavky, a to jak telefonicky, e-mailem či prostřednictvím zásilky doručené provozovatelem poštovních služeb.
Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků adresovaných společnosti DEWETRON – PRAHA spol. s r.o. bude společnost zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude společnost zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti DEWETRON – PRAHA spol. s r.o.). Tyto osobní údaje jsou poskytovány společnosti DEWETRON – PRAHA spol. s r.o. dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by společnost nebyla schopna dotaz či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bezsouhlasové zpracování.
Pokud bude společnosti DEWETRON – PRAHA spol. s r.o. uplatněna reklamace výrobku, bude společnost DEWETRON – PRAHA spol. s r.o. zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností společnosti DEWETRON – PRAHA spol. s r.o., a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává společnost DEWETRON – PRAHA spol. s r.o. osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas zákazníka. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti společnosti DEWETRON – PRAHA spol. s r.o. reklamaci vyřídit.
Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost DEWETRON – PRAHA spol. s r.o. bez předávání třetím stranám.  Bude-li to vhodné či potřebné je společnost DEWETRON – PRAHA spol. s r.o. oprávněna předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům a výrobcům ke zpracování a vyřízení dotazu, požadavku či reklamace. Konkrétní dodavatel či výrobce, kterému může společnost DEWETRON – PRAHA spol. s r.o. takto osobní údaje předat, se odvíjí vždy od výrobku či služby, který je reklamován, příp. jehož se dotaz týká, jakož i od místa jeho zakoupení (v různých místech může společnost DEWETRON – PRAHA spol. s r.o. využívat pro stejné výrobky či služby různé dodavatele).

 1. Zpracovatelé osobních údajů

Osobní údaje jsou správcem údajů poskytnuty k dalšímu zpracování externím poskytovatelům účetních služeb, právních služeb, přepravní společnosti, jejichž totožnost bude subjektu údajů sdělena na vyžádání.

 1. Další příjemci

Správce údajů může z důvodu oprávněného zájmu zpřístupnit poskytnuté osobní údaje správcem údajů pověřeným smluvním partnerům v oblasti IT služeb a technologií, marketingových služeb, poradenských služeb, certifikačních služeb, jejichž totožnost bude subjektu údajů sdělena na vyžádání.

 1. Další třetí strany

Správce údajů poskytuje z důvodu státního dozoru, prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonů trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, osobní údaje příslušným orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům, jež jsou oprávněni ke zpracování osobních údajů.

 1. Jiné účely zpracování

Správce údajů může použít poskytnuté osobní údaje i pro obchodní a marketingové účely.
V případě výběru vhodného uchazeče o zaměstnání za účelem uzavření či plnění smluvního vztahu budou osobní údaje zpracovávány po dobu nejdéle dvou let. Po uplynutí této doby budou vymazány a skartovány.

 1. Doba uložení osobních údajů:

Správce údajů uchovává osobní údaje po dobu trvání plnění smluvního vztahu a dále po dobu, kterou mu ukládají zákonné předpisy. Výjimkou může být uchování osobních údajů pro obchodní a marketingové účely.

 1. Další práva subjektu údajů spojená s ochranou osobních údajů

Při zpracování osobních údajů společností DEWETRON – PRAHA spol. s r.o. nedochází k rozhodování, založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje společnost DEWETRON – PRAHA spol. s r.o. zpracovává dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí.
Subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost DEWETRON – PRAHA spol. s r.o. zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost DEWETRON – PRAHA spol. s r.o. zpracovává;
 • právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;
 • právo na přenositelnost osobních údajů;
 • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení).

Subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost DEWETRON – PRAHA spol. s r.o. zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy společnosti DEWETRON – PRAHA spol. s r.o. (tj. v případě zpracování osobních údajů pro vnitřní administrativní účely nebo pro ochranu před případnými soudními spory).
Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost DEWETRON – PRAHA spol. s r.o. zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u společnosti DEWETRON – PRAHA spol. s r.o. jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených výše v čl. 1.
Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje společnost DEWETRON – PRAHA spol. s r.o. zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

 1. Neposkytnutí osobních údajů

Subjekt údajů musí poskytnout osobní údaje ze zákonných důvodů nebo uvedené v obchodní smlouvě, v opačném případě by bylo znemožněno plnění obchodní smlouvy.

 1. Další ustanovení:

Pokud subjekt údajů poskytne správci údajů souhlas k nakládání s osobními údaji nebo neuzavře se správcem obchodní vztah a nejsou pro zpracování žádné jiné důvody, budou jeho osobní údaje v písemné podobě skartovány a v elektronické podobě smazány.
Další osobní údaje, které subjekt údajů neposkytl správci údajů osobně, mohou být získávány z veřejně přístupných zdrojů.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je platné a účinné od 23.5.2018.